کلاس آشنایی با نرم افزار های پیش نیاز تفسیر عکس های هوایی در تاریخ 30 بهمن ماه 1401

مدرس: آقای مهندس دژهمت

مباحث مطرح شده: کار با نرم افزار Google Earth