کلاس آموزشی گزارش نویسی و آشنایی با سامانه ارجاعات

در تاریخ 28 فروردین 1402

در محل کانون برگزار شد