برگزاری دوره آموزشی “بایدها و نبایدهای کارشناسی” ویژه کارآموزان در تاریخ 5 بهمن ماه 1401 با تدریس جناب آقای عیسی حافظی فر