مراسم افتتاحیه نمایندگی جنوب کانون کارشناسان رسمی دادگستری با حضور مقامات قضایی و مسئولین شهرستان جیرفت

5 دی ماه 1401