نوزدهمین فصلنامه علمی، تخصصی و حقوقی دادبان مدیریت آموزش دادگستری در استان کرمان در حال تهیه و نگارش می باشد، اطلاعات بیشتر در فایل زیر

نوزدهمین فصلنامه علمی، تخصصی و حقوقی دادبان