مراسم اتیان سوگند

وبینار تخصصی مبانی قانون ملی شدن اراضی مرتبط با تعیین نوعیت اراضی

وبینار تخصصی مبانی قانون ملی شدن اراضی مرتبط با تعیین نوعیت اراضی

نامه ریاست محترم شورای عالی در خصوص تبصره 5 و 6 ماده11 تعرفه دستمزد کارشناسی

تبصره 5 و 6 ماده 11