مراسم تحلیف بیست و هفت نفر از کارشناسان جدیدالورود با حضوراعضای محترم هیئت مدیره و ریاست محترم کل دادگستری استان کرمان