با ذکر صلوات و فاتحه یادی کنیم از همکاران کارشناس رسمی که در سال 1401 از بین ما رفتند و استان کرمان از علم و تخصصشان محروم ماند:

شادروان یدالله توکلی کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

شادروان ناصر دریجانی کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

شادروان قنبرعلی تاج الدینی کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

شادروان یحیی هنرمند کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

شادروان سهراب پور امیری کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

شادروان یدالله فلاحتی کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی