مراسم استقبال از اعضای محترم شورای عالی با حضور اعضای هیئت مدیره کانون کرمان و یزد

مراسم گلریزان مزار شهدا و زیارت مزار شهید سلیمانی و سخنرانی سردار حسنی سعدی متولی گلزار شهدای کرمان

بازدید از ساختمان در حال ساخت کانون

نشست مشترک اعضای شورای عالی با هیئت مدیره کانون کرمان و کانونهای استانهای یزد، سیستان و بلوچستان ، هرمزگان

جلسه مشترک اعضای شورای عالی و هیئت مدیره کانون کرمان

جلسه شورای عالی

نشست مشترک اعضای محترم شورای عالی و هیئت مدیره و اعضای هیئت رئیسه گروههای تخصصی و مشورتی