اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک دیدار و در خصوص استفاده از ظرفیت این کانون در زمینه حدنگاری جهادی مناطق جنوبی به بحث و تبادل نظر پرداخت.