مراسم اتیان سوگند کارشناسان جدید الورود با حضور ریاست محترم دادگستری کل استان کرمان و هیئت همراه در روز پنجشنبه مورخ 2 مرداد 1402 در محل کانون برگزار شد