برگزاری دوره آموزشی نرم افزار های پیش نیاز تفسیر عکس های هوایی

در تاریخ 14 اسفند 1401

موضوع کلاس: پایان مبحث Google Earth