برگزاری دومین جلسه از دوره آموزشی افراز و تفکیک در تاریخ 1402/6/8 در محل کانون برگزار شد