نامه رئیس کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان در خصوص دستمزد کارشناسان رشته وسائط نقلیه

دستمزد کارشناسان وسائط نقلیه