کاندید های رئیس مجمع

نام نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه
ذبيح الله خوارزمي 3070957056 09151450313
علي اکبر صاحب قلم 2991187093 09131411887
احمد احسانی 3111373363 09131410254

کاندید های منشی اول

عليرضا قزويني پوراکبري 2992554251 09133400552
محمود اکبر دخت بمي 3110825643 09133435488

کاندید های منشی دوم

نويد طاهري زاده 0051224501 09131414810
مهدي رجبي زاده 3110692872 09131966057