دیدار رئیس هیئت مدیره با رئیس شوراهای حل اختلاف استان و پیگیری مشکلات مربوط به امور کارشناسان