اطلاعیه معاونت مرکز حل اختلاف در رابطه با کارگاه آموزشی داوری