پیشنهادات هیئت مدیره جهت طرح در جلسه مجمع عمومی عادی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان نوبت دوم
1- تصویب یا عدم تصویب صورتهاي مالي 1401 و يادداشتهاي پيوست آن ، عملكرد واقعي بودجه 1401، اصلاحيه بودجه 1401 مطابق اطلاعات و مدارك اظهاري وامضايي ابرازي
2- تصویب یا عدم تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰2 شامل پیش‌بینی مبلغ 65،720،000،000 ریال ،مشتمل بر هزینه‌های جاری ، مخارج و پیش پرداخت های سرمایه ای از یک طرف و از سوی دیگر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و درآمدهای استحصالی کانون
3- تنفیذ مجدد مصوبه موضوع بند یک صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1397/11/16کانون کارشناسان دال بر تجویز و تفویض اختیار مجمع به هیئت مدیره برای تامین منابع مالی مورد نیاز تکمیل ساختمان جدید الاحداث با رعایت تشریفات نظام نامه مالی و معاملاتی و رعایت صرفه و صلاح کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان.
4- پیشنهاد میگردد حقوق ، دستمزد و حق الزحمه ، حق الجلسات و ماموریت ارکان کانون ، دادستان انتظامی ، مسئول حراست و عوامل اداری دادسرا و دادگاه انتظامی ، اعضای هیئت رئیسه ،کمیسیون ها و گروه های تخصصی ، مشاوران تخصصی و غیره با توجه به شرایط تورمی و اوضاع اقتصادی موجود، با نظر هیئت رئیسه گروه حسابداری و حسابرسی نسبت به بروز رسانی نرخ ساعات پرداختی بر اساس محاسبه نرخ تورم و شاخص بهای کالا و خدمات و قوانین و مقررات عرفی موجود و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح کانون
5- پیشنهاد پرداخت حق الزحمه بازرسین کانون برای سال مالی ۱۴۰1 به مبلغ 250 میلیون ریال ( پس از کسر کسورات قانونی ) به ازای هر نفر.
6- پیشنهاد پرداخت پاداش معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به کارکنان ستادی مشغول به کار در کانون کارشناسان با رعایت مقررات ذیربط.
7- پیشنهاد تخصیص تا حداکثر یک در صد از کلیه درآمدهای کانون کارشناسان به امور عام المنفعه و خیریه بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون کارشناسان و ارائه عملکرد مالی آن در مجمع عادی آتی.
8- پیشنهاد هیئت مدیره در راستای ایجاد انگیزش و قدردانی از اعضای حاضر در مجمع عمومی کانون برای اعطای تخفیف یک سال مبلغ قدرالسهم وصولی کانون بابت تمدید پروانه کارشناسی کارشناسان محترم.