مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول در تاریخ 25 اردیبهشت ماه به صورت غیرحضوری (آنلاین) که به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت کننده برگزار نگردید و تاریخ بعدی آن متعاقبا اعلام می گردد.