مهلت ثبت نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروههای تخصصی و عنوان گروهها در فایل زیر:

انتخابات هیئت رئیسه گروههای تخصصی