رئیس کمیسیون آموزش

دکتر علی جان آبکار

دبیر کمیسیون آموزش

دکتر غياثي طرزي