محاسبه ماده 11 تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

مبلغ ارزیابی
حق الزحمه کارشناسی (تکنفره)
حق الزحمه کارشناسی (هیئتی)
حق الزحمه تعیین اجاره بها (تکنفره و هیئتی)