غلامعباس پورسیدی رئیس
محمد عباسپور نایب رئیس
علیرضا کریمی خزانه دار
محمد زنگی آبادی عضو
محمود رضا محمد حسنی منشی
علی جان آبکار علی البدل
محمد شریف رخشانی علی البدل
محمود صادقی گوغری
سید علی حسینی نسب
محسن پورنامداری